תקנון "פעילות וולנטיינ'ס"

תקנון ההגרלה ("התקנון")
התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על הגרלת "פעילות וולנטיינ'ס" ("ההגרלה"), אשר מקיים זאפ גרופ, אשר כתובתו לצורך הגרלה זו: הסיבים 25, פתח תקווה ("בית העסק" או "עורך ההגרלה").
1. ההגרלה
ההגרלה מיועדת לגולשי עמוד עורך ההגרלה באתר/באפליקצייה שכתובתו: https://www. mishlohim.co.il ("אתר עורך ההגרלה"), אשר ממלאים אחר תנאי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה (להלן: "הגולש").
2. תנאי ההשתתפות
רק אדם אשר מילא אחר כל התנאים הבאים, עד לתום תקופת הפעילות, יהא זכאי להשתתף בהגרלה ("משתתף"):
2.1. אדם פרטי, תושב/ת ו/או אזרח/ית ישראל ו/או בעל/ת היתר שהייה חוקית בישראל, אשר גילו/ה עולה על 18 שנים במועד השתתפותו/ה בהגרלה.
2.2. נתן הרשאה לפרסם את שמו, פרטיו האישיים ותמונתו בעיתון, אינטרנט, טלוויזיה ו/או כל מדיה ו/או אמצעי תקשורת אחר.
2.3. קיים את התנאים המפורטים בתקנון זה במלואם, ונקלט בעמוד עורך ההגרלה ו/או במערכת המחשב של בית העסק.
3. אופן ההשתתפות בהגרלה
3.1. על מנת להיחשב כמשתתף בהגרלה, על הגולש לבצע את הפעולות הבאות ("פעולות ההשתתפות") במהלך תקופת הפעילות (כהגדרתה בסעיף ‏4 להלן):
3.1.1. לבצע באמצעות האתר או האפליקציה הזמנת משלוח on-line בין התאריכים
26.1.2020-15.2.2020 3.1.2. לשמור הוכחת קנייה עבור כל אחד מהמשלוחים ככל שיבצע בנפרד.
3.1.3. מובהר כי גולש יכול לבצע יותר ממשלוח אחד. ככל שיבצע יותר משלוחי on- line באתר כך יגדיל את סיכויו לזכות בהגרלה.
3.2. האחריות הבלעדית על ביצוע פעולות ההשתתפות, כמפורט בסעיף ‎3 לעיל, חלה על הגולש ו/או המשתתף. בית העסק אינו אחראי ולא יהיה אחראי לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו במערכת המחשב של בית העסק ו/או לכל נזק, הטעייה, מרמה, חסרון כיס ו/או כל טענה אחרת בקשר עם הפרטים ו/או בנוגע למהימנותם. מובהר כי רישומי בית העסק המתקבלים באתר עורך ההגרלה ו/או במערכת המחשב של בית העסק מהפרטים שהוזנו על ידי המשתתף בתחרות יהוו ראיה מכרעת לנכונותם ו/או לעצם שליחתם על-ידי המשתתף ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או חוסר בפרטים ו/או אי דיוק בפרטים שנקלטו כאמור.
3.3. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי רק משתתף אשר פרטיו נקלטו בפועל אצל בית העסק ו/או באתר עורך ההגרלה באופן נכון ומדויק יהא זכאי להשתתף בהגרלה.
3.4. ידוע לגולש ו/או המשתתף והוא מסכים כי בית העסק יהא רשאי לפרסם את שם המשתתף ו/או הזוכה, תמונתו, כתובתו, ופרטים נוספים הידועים לבית העסק, באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתו של בית העסק, בכל אמצעי תקשורת (לרבות ברשת האינטרנט). מובהר כי בית העסק יהא רשאי שלא לפרסם כלל. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתתף נותן את הסכמתו מראש לפרסום פרטיו, כאמור לעיל, במידה שיוכרז כזוכה. לגולש ו/או למשתתף לא תהא כל תביעה ו/או טענה כלפי בית העסק בקשר עם פועלו זה.
3.5. כל גולש ו/או משתתף מסכים ומאשר כי בית העסק יהא רשאי לשמור במאגריו את פרסום ההשתתפות ו/או הפרטים שנמסרו על-ידו ו/או צילומים ממעמד הענקת הפרס, וכל מידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת קשר עימו, פרסום, מתן שירותי דיוור, על ידי בית העסק ו/או מי מטעמו ו/או גורמים אחרים, איסוף מידע אודותיו ושימוש בו, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי בית העסק ו/או מי מטעמו ו/או גורמים אחרים, למטרות סטטיסטיות ו/או לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים, ולצרכים מסחריים אחרים, זאת ללא תשלום כל תמורה.
3.6. עדכון הפרטים ו/או אישור הפרטים ו/או הרשמה לאתר עורך ההגרלה ו/או פרסום כלשהו במסגרת ההשתתפות בתחרות, מהווה הסכמת הגולש ו/או המשתתף לקבלת דברי פרסומת (לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, פקסימיליה, טלפון או דואר רגיל), כמו כן לגולש ו/או למשתתף לא תהא כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד בית העסק, ו/או מי מטעמו, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין ו/או בעקיפין, במסירת הפרטים לבית העסק ו/או בשמירת הפרטים ו/או עשיית השימוש בהם.
4. תקופת הפעילות
4.1. הפעילות תחל ביום 26.1.2020 בשעה 09:00 ותסתיים ביום 15.2.2020 בשעה 23:59 ("תקופת הפעילות").
4.2. עורך הפעילות שומר לעצמו את הזכות להפסיק ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או כל פעילות אחרת הקשורה בה בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל צורך במתן נימוק.
5. מועד ואופן בחירת הזוכה 5.1. בתום תקופת הפעילות, ייכנסו להגרלה, כל המשתתפים שעמדו בתנאי ההשתתפות כפי שהוגדרו בסעיף 3.
5.2. ההגרלה תיערך ביום 16.2.2020 בשעה 10:00, בפיקוח של ועדה שתורכב מנציגי עורך ההגרלה ובפיקוח עו"ד ו/או רו"ח מטעמו ("הוועדה הבוחנת"). במהלך ההגרלה, ייבחר משתתף אחד (1) שיוגדר כזוכה ("הזוכה"), בצורה רנדומלית, ויוגדר כזוכה לאחר בדיקה כי אכן עמד בקריטריונים שהוגדרו בסעיף 3.
5.3. עורך ההגרלה שומר לעצמו את הזכות לשנות את מספר הזוכים האמור בסעיף 5.2 לעיל, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל צורך במתן נימוק.
5.4. במידה והזוכה לא יממש את הפרס מכל סיבה שהיא במהלך התקופה הנקובה בסעיף 7.5 להלן, תהא הוועדה הבוחנת רשאית לקבוע כי זכייתו תעבור למשתתף אחר אשר יעמוד בתנאים הנקובים בסעיף 3.1 ובסעיף ‏5.2 לעיל, והכול על-פי החלטת עורך ההגרלה ("הזוכה החלופי"). מובהר כי עורך ההגרלה יהא אף רשאי שלא לחלק את הפרס לזוכה החלופי כאמור בסעיף זה, וכי זוכה או זוכה חלופי אשר לא יממש את זכייתו ו/או שיהיה מנוע מלממש את זכייתו מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי לזיכוי ו/או פיצוי ו/או שווה ערך אחר.
5.5. עורך ההגרלה יהא רשאי לדחות את תאריך ההגרלה מכל סיבה, לרבות סיבות הקשורות בזמינות נציגי עורך ההגרלה וכן בשל סיבות טכניות, עקב תקלה ו/או שיבוש בהפעלת מערכות המחשוב בהן יקלטו נתוני המשתתפים ו/או אחזור נתוני המשתתפים מהקבצים הממוחשבים ו/או קושי בהגעה למקום ו/או במועד שנקבע.
6. הזוכים והפרסים
6.1. משתתף אשר עמד בתנאי ההשתתפות המפורטים לעיל, מילא אחר כל הוראות התקנון, ונבחר כזוכה, יוכרז כזוכה בפעילות ויזכה בפרס כמפורט בסעיף 6.2 להלן ("הפרס").
6.2. הפרס בהגרלה יהיה זוג כרטיסי טיסה לאחד מהיעדים הבאים באירופה: ברצלונה, בודפשט, פראג, רומא ומדריד, ליציאות במהלך חודש מרץ 2020, על פי מחזורי המכירה של משווק הטיסות.
7. מימוש הפרס
7.1. עורך ההגרלה יכריז על הזוכים בהגרלה ביום 17.2.2020 בשעה 10:00. עורך ההגרלה יודיע לזוכה על זכייתו בשיחה טלפונית אישית על פי מספר הטלפון המעודכן במחשבי בית העסק ו/או באמצעות שליחת הודעה למייל של הזוכה ("הכרזת הזוכה"). 7.2. יובהר כי הכרזה על הזוכה במועד מאוחר יותר נתונה לשיקולו הבלעדי של עורך ההגרלה וכן כי עורך ההגרלה יהא רשאי להודיע על הזכייה בכל דרך אחרת שיבחר לרבות שימוש בשם הזוכה באמצעי המדיה הכתובה והאלקטרונית השונים.
7.3. על הזוכה בהגרלה לשלוח בהודעה פרטית לכתובת מייל שתועבר אליו, צילום של הדרכון שלו ופרטי יצירת קשר עימו ("אישור המסירה"). מסירת כל הפרטים כאמור תהווה תנאי לקבלת הפרס. הזוכה יאשר במסגרת אישור המסירה את תנאי תקנון פעילות זו וכי עורך ההגרלה רשאי לפרסם את שמו ו/או תמונתו ו/או את צילומי הענקת הפרס ו/או פרטיו המצויים אצלו, בעיתון ו/או באתר בית העסק ו/או בכל מדיה אחרת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית של עורך ההגרלה. מובהר בזאת כי עורך ההגרלה יהא רשאי שלא לצלם ו/או לפרסם את פרטי הזוכה כלל. מובהר, כי עצם השתתפותו של הזוכה בפעילות תחשב להסכמתו לפרסום פרטיו. הפרסום יהווה תנאי לקבלת הפרס על ידי הזוכה ולהשתתפות בהגרלה.
7.4. באחריות הזוכה לוודא כי תוקף הדרכון שברשותו הינו לכל הפחות לתקופה של חצי שנה ממועד היציאה מהארץ.
7.5. הפרס יוענק לזוכה בתנאי שיעמוד בתנאי תקנון זה. ככל שאחד או יותר מהזוכים לא ישלחו את אישור המסירה בתוך 2 ימים מיום הכרזת הזוכה כאמור לעיל, הם ייחשבו כמוותרים על זכייתם ועל קבלת הפרס ולא יהיו זכאים לקבל את הפרס. הפרס יועבר למשתתף אחר שיעלה בהגרלה.
7.6. הזכייה הינה אישית. לא ניתן להעביר את הזכייה ו/או הפרס בשלמות ו/או בחלקים.
8. אחריות
8.1. האחריות הבלעדית לאספקת, לטיב, ולאיכות הפרס במסגרת פעילות זו, תחול על המשווק ו/או נותן השירות ו/או הספק של כל מוצר ו/או שירות בקשר עם הפרס בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצל כל אחד מהנ"ל. למען הסר ספק, עורך ההגרלה לא יהיה אחראי בצורה כלשהי ולא יישא בשום אחריות לטיב הפרס, לאספקתו ולאיכותו. מבלי לגרוע מהאמור, לזוכים לא תהא כל טענה כלפי בית העסק בגין הפרס, אספקתו, טיבו או איכותו. 8.2. עורך ההגרלה רשאי בכל עת, עקב תקלה טכנית ו/או אירוע בלתי צפוי, לשנות כל תנאי מתנאי הפעילות המפורטים בתקנון זה, לרבות מועד הבחירה, כמות הפרסים העומדים לחלוקה ו/או מהותם, ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת, הכול כפי שימצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון ותחייב כל משתתף.
9. כללי
על ההגרלה יחולו ההוראות כדלקמן:
9.1. עצם השתתפות הגולש ו/או המשתתף בהגרלה מהווה אישור מצידו, כי ידוע לו שהשתתפותו בהגרלה הינה בכפוף לכל תנאי ו/או סייג המצוי בתקנון וכי נעשתה בהסכמתו המלאה.
9.2. תקנון זה חל בנוסף לתנאי השימוש באתר.
9.3. עורך ההגרלה לא יהא חייב בתשלום מס כלשהו בגין חלוקת הפרס. במידה שהפרס יגרור תשלומי מיסים, יוטלו המיסים על הזוכה בלבד.
9.4. כל גולש ו/או משתתף מסכים בעצם השתתפותו לכך שעורך ההגרלה יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטיו האישיים במסגרת יחסי ציבור שיערוך בנוגע להגרלה.
9.5. כל גולש ו/או משתתף מסכים בעצם השתתפותו לכך שעורך ההגרלה יהיה רשאי לעשות שימוש במידע שנקלט באתר ו/או במחשבי עורך ההגרלה וזאת בכפוף לדין.
9.6. בהשתתפות בהגרלה מסכים, מאשר ומצהיר הגולש ו/או המשתתף כי קרא את התקנון והוא מקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים הגולש ו/או המשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
9.7. בכל מקרה של אי-התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון זה לבין הנאמר במודעת פרסום ו/או בכל פרסום או מתן מידע אחר לציבור המשתתפים, בין אם על-ידי עורך ההגרלה ובין אם על-ידי גורם מוסמך מטעמו, יגבר הקבוע בתקנון זה.
9.8. ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי בית העסק, בני משפחה של עובדי בית העסק וכן בני משפחותיהם.
9.9. עותקים מן התקנון מצויים במשרדי בית העסק, ברחוב הסיבים 25, פתח תקווה, בעמוד בית העסק באתר ובאפליקצייה.
9.10. עותק מן התקנון ניתן יהיה לקבל בשעות העבודה הרגילות במשרדי בית העסק, כאמור לעיל.
9.11. בכל מקום בתקנון בו נעשה שימוש בלשון זכר, גם בלשון נקבה משמע.
9.12. הגולש ו/או המשתתף ער לכך, כי עריכת ההגרלה תלויה, בין היתר, בתקינות אתר האינטרנט, המערכות הממוחשבות וגורמים אחרים שלעורך ההגרלה אין שליטה עליהם. לפיכך, יהא עורך ההגרלה רשאי, לפי שיקול דעתו, להפסיק את התחרות, באופן מלא או חלקי ומעת לעת, אם יתקיימו גורמים שישבשו ו/או ימנעו את המהלך התקין של ההגרלה.
9.13. כל גולש המעוניין להשתתף בהגרלה מוותר כתנאי מוקדם לזכאותו להשתתף בתחרות על כל טענה בקשר עם אי קליטת הנתונים ששידר לצורך השתתפות, או מחיקתם ממאגר הנתונים של המשתתפים.
9.14. עורך ההגרלה אינו אחראי ולא יהא אחראי באופן כלשהו לפעילותה התקינה של רשת הטלפונים הארצית ו/או התקשורת ו/או המחשבים, על כל מרכיביה, ולא יישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר ייגרמו למשתתף בהגרלה בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.
9.15. למען הסר ספק, לאף גולש ו/או משתתף כלשהו בהגרלה לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך ההגרלה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו עקב פעולות כאמור. במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, יהא עורך ההגרלה רשאי, על-פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט לבטל את ההגרלה, הפרסים העומדים לחלוקה, או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שימצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון ותחייב כל גולש ו/או משתתף.
9.16. בכל מקרה לא תהיה לגולש ו/או משתתף ו/או למנצח כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד בית העסק וכל גוף אחר הקשור בהגרלה, או מי מטעם, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין, בהגרלה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל הקשור לאופן בחירת הזוכה, קבלת הפרס והפרס.
9.17. למען הסר ספק, רישומי בית העסק יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או לקליטת פרטים במסגרת הגרלה זו ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי-נכונות ו/או דיוק הפרטים שנקלטו במערכת כאמור.
9.18. מובהר ומודגש בזאת, כי הפרס אינו ניתן להחלפה או להמרה למוצר אחר, לכסף, לשווה-כסף או לכל טובת הנאה אחרת כלשהי, מחוץ לקבוע במפורש בתוכנית זו.